รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2556
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2556
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2556
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2557
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา2557
รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557
สรุปผลการดำเนินงาน "วันนัดพบแรงงาน มฟล 2557"
รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม MFU Internship Fair2014
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมMFU Internship and Job Fair 2015
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาปลาย 2557
ระหว่างวันที่ 3 -12 ธันวาคม 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษปฏิบัติงานภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน
ประจำปี 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2558
รายงาน Job Interview Workshop: Skills & Tips
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน MFU internship and job fair 2016
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการดำเนินงาน pre-internship 2017
รายงานสรุปผลดำเนินการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน 2560
   
   
 
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439