กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (Pre-internship 2017) รอบนักศึกษาไทย
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
MFU Internship and Job Fair 2016
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจำปี 2559
กิจกรรม Hotel Industry 2016
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (Pre-internship 2016) รอบต่างชาติ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (Pre-internship 2016) รอบนักศึกษาไทย
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
MFU Internship & Job Fair 2015
Pre-internship 2015 International Students
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (PRe-internship 2015) รอบนักศึกษาไทย
กิจกรรม Pre - MFU Job Fair Workshop 2015
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557 รอบสุดท้าย
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
MFU Internship Fair 2014
Pre-internship 2014 (International Students)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557 (Pre-internship 2014) รอบนักศึกษาไทย
พิธีปัจฉิมนิเทศและงานวันนัดพบแรงงาน มฟล. ประจำปี 2557 (MFU Job Fair 2014)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีปัจฉิมนิเทศและงานวันนัดพบแรงงาน มฟล. ประจำปี 2556 (MFU Job Fair 2013)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

 

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

กิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2560
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศ ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
การประชุมสัญจรคณะทำงานพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2559
การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้อ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมอบรมเทคนิคการนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 14 มีนาคม 2558
กิจกรรมการระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมการระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรมสัมมนาอ.นิเทศและ KM ด้านการนิเทศ ภาคปลาย 2556

 

กิจกรรมต้อนรับคณะดูงาน

ศูนย์สหกิจศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน
ศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงาน
สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาราชพฤกษ์ ศึกษาดูงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูงาน ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

 

กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมส่วนจัดหางานฯ สัญจร ประจำปี 2560
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
งานวันนัดพบแรงงาน มฟล. ประจำปี 2558 (MFU Job Fair 2015)
การศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมการศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติและสหกิจศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
มฟล. คว้ารางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับชาติ ประจำปี 2557
โครงการ Singha Biz Course 6th
พิธีลงนาม MOU สำนักวิชาการจัดการกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักวิชาการจัดการและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) MOU

 


 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

กิจกรรมสรา้งเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 3/2560 ณ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสรา้งเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2560 ณ จ.ปทุมธานี-อยุธยา วันที่ 7-10 มีนาคม 2560
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2560 ณ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2560
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2559 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 2559
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค. 2558
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/ 2557 จ.ภูเก็ต
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2557 จ.เชียงราย

 

 
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439