รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลสถานศึกาษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2555
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2553
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2555
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ปี พ.ศ. 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ปี พ.ศ. 2557
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2555
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับชาติ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.2558
รางวัลผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับชาติปี พ.ศ.2558
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2558

 

 

 

 

Internship Outstanding Contest

ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม

Alumni

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439