ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา
 
     
     
 
ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา
 
 
 
     
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439