News And Activity
 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/ 2557 จ.ภูเก็ต
        โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและจัดทำวีดีทัศน์ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานและการทำงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 เพื่อสร้างความร่วมมืือกับสถานประกอบการในการหาตำแหน่งงานและสถานประกอบการที่รับรองการฝึกปฏิบัติงานและการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านชีวิตการทำงานและภาพลักษณ์ที่ดีของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439