News And Activity
 
กิจกรรมการระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม รสา บูติค เชียงราย ทั้งนี้ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวิตการทำงานที่มีความสุข จาก ดร.นที ทองศิริ อาจารย์ภาควิชาคณิตสาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439