News And Activity
 
กิจกรรมอบรมเทคนิคการนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 14 มีนาคม 2558
        กิจกรรมอบรมอาจารย์ผู้ประสานงานและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “เทคนิคการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ ผู้ดำเนินงานด้านการฝึกปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเข้าใจกระบวนการนิเทศ ได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439