News And Activity
 
การศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าศึกษาดูงาน "สหกิจศึกษานานาชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น เพื่อศึกษาการดำเนินงานด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัียขอนแก่น
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439