News And Activity
 
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้อ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มีภาระกิจหนึ่งในการช่วยเหลือบัณฑิตและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้มีศักยภาพและทักษะที่พร้อมเข้าสู่การทำงาน ส่วนจัดหางานฯ จึงได้จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้อ "การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ" ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีวิทยากรมากความสามารถ อ.อลันด์ คงไทย อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มาบรรยายให้ความรู้และความสุนกสนานแก่นักศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 คน
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439