News And Activity
 
กิจกรรม Pre - MFU Job Fair Workshop 2015
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม Pre MFU Job Fair Workshop 2015 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม MFU Job Fair 2015 เพราะอัตราจ้างงานของภาคเอกชนหรือภาครัฐมีอัตราน้อยลง และจะรับเฉพาะคนที่มีคุณภาพเข้าทำงานเท่านั้น นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษาจึงต้องมีความพร้อม มีการเตรียมตัวที่ดี และรู้ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439