News And Activity
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 (PRe-internship 2015) รอบนักศึกษาไทย
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 - 4 ที่จะเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้แนวคิดในการปรับทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีกับการทำงาน มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านความคิดการตัดสินใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน และมารยาทสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษหลายท่าน ได้แก่ 1. พ.ต.ท.หญิง แพทย์หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแพทย์ประจำกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ 2. คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3. คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ 4. คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กรรมการรายการโทรทัศน์ SME ตีแตก 5. คุณสาธิดา แก้วขาว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 6. คุณอุทัย มูลแก้ว เจ้าหน้าบริหาร ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439