News And Activity
 
Pre-internship 2015 International Students
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 - 4 ที่จะเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้แนวคิดในการปรับทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีกับการทำงาน มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านความคิดการตัดสินใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน และมารยาทสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษหลายท่าน ได้แก่ 1. คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี กระบี่ 3. คุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 4. คุณสาธิดา แก้วขาว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439