News And Activity
 
การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมในการทำงาน จึงจัดการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวข้อ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439