News And Activity
 
กิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์นิเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคด้านการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านการฝึกปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาหรือสถานประกอบการในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439