News And Activity
 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2559 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 2559
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการฝึกปฏิบัติงานและการทำงาน ณ สถานประกอบการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการหาตำแหน่งงานเพื่อรองรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในอนาคต โดยสร้างเครือข่ายกับ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด และสร้างความร่วมมือกับสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มูลนิธิรักษ์ไทย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. และ IAESTE Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439