News And Activity
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 (Pre-internship 2016) รอบนักศึกษาไทย
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ให้กับนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน อันได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีกับการทำงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จักวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อนักศึกษาจะนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปฝึกปฏิบัติงาน
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439