News And Activity
 
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมยื่นเรื่องเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จำนวนประมาณ 850 คน ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและผ่านการสัมภาษณ์จากส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ก่อนการยื่นเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานไปยังสถานประกอบการ
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439