News And Activity
 
ศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงาน
        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ศูนย์สหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานในภาพรวมของส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้การต้อนรับ
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439