News And Activity
 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงาน
        ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานในภาพรวมส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรักษาการแทนหัวหน้าส่วนจัดหางานและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแม่ข้าวต้ม อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439