News And Activity
 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2560 ณ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2560
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการฝึกปฏิบัติงานและการทำงาน ณ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ จ เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม 2560 เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการหาตำแหน่งงานเพื่อรองรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในอนาคต ทั้งยังเป็นช่องทางการแสวงหาตำแหน่งงานที่มีคุณภาพให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439