News And Activity
 
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษ ในการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลันด์ คงไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน ตลอดจนเทคนิคในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับพิจารณาเข้าทำงานมากยิ่งขึ้น โดยในการอบรมมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร ให้ความสนใจอย่างมากมาย
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439