บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 

     

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 

     ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน –อ่านรายใหญ่ของโลก จัดกิจกรรม “University Road Show and Job Fair” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 

 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 

 

ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 

 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด 
ผู้ผลิตดิสก์ไดรฟ์ ดิสก์แม็คเนติกและหัวเขียน – อ่านรายใหญ่ของโลก จักิจกรรม“University Road Show and Job Fair” 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
 
 
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439