ผลการประเมินการเข้ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

Pre-Internship Evaluation Result 2022

Pre-Internship Evaluation Result 2021

Pre-Internship Evaluation Result 2020

Pre-Internship Evaluation Result 2019

Pre-Internship Evaluation Result 2018