YIEM Model : เยี่ยม โมเดล

Categories: placement-ประกาศทั่วไป

การฝึกปฏิบัติงานภายใต้โครงการ Youth & Internships Entrepreneurial Model  (YIEM Model : เยี่ยม โมเดล) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่อาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการได้ หรือ นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน

วันนี้ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาร่วมกับส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการฝึกงานเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในเทอม 2/2564 และ 3/2564

YIEM Model : เยี่ยม โมเดล ดีอย่างไร?

ได้รับประสบการณ์เทียบเท่ากับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

ได้นำความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่

พัฒนาทักษะด้านการทำงาน เช่น Team Work/ Planning/ Problem Solving

สามารถนำผลงานที่ได้ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

 #เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในในเทอม 2/2564 และ 3/2564

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

- สำหรับรายวิชาฝึกประสบการณืวิชาชีพ 10 สัปดาห์

- สำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์

กำหนดให้เข้าร่วมโครงการแบบทีม ทีมละ 4 คน (สามารถรวมกลุ่มในสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากันก็ได้ แต่ต้องเป็นรายวิชาเดียวกัน)

หมดเขตการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

- สำหรับนักศึกษาเทอม 2/2564 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

- สำหรับนักศึกษาเทอม 3/2564 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน link : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeH69qCEoz9A9.../viewform

 |   |  1254