โครงสร้างการบริหาร

การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน

 • งานสารบรรณ งานพัสดุ งานค่าอาหารทำการนอกเวลา (OT)
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานแผนและงบประมาณ
 • งานนักศึกษาช่วยงาน (Part-time)
 • งานพัฒนาอาจารย์ผู้ดำเนินงานด้านการปฏิบัติงาน
 • งานนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงาน

 • งานประสานงานและให้คำปรึกษากับสถานประกอบการ สำนักวิชา และนักศึกษา ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา (CooperativeEducation) และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Experience)
 • งานเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับภาค และระดับชาติ
 • งานประกวดผลงานการฝึกปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
 • งานการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
 • งานการจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU)

 • งานอบรม/กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฏิบัติงาน
 • งาน MFU Job Fair
 • งานกิจกรรม Road Show โดยสถานประกอบการ
 • งานสารสนเทศ
 • งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 • งานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน