Staff

นางกิตติมา สันธิ
หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

E-mail: kittima.san@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6363


ฝ่ายจัดการทั่วไป


ฝ่ายอบรมและแนะแนวอาชีพ


ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน