บุคลากร

นางกิตติมา สันธิ
หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

E-mail: kittima.san@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6363


ฝ่ายจัดการทั่วไป

นางพรรณิภา มณีจันสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: Pannipa.man@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6431

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวราลักษณ์ ฟักแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: waralak.fak@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6431


ฝ่ายอบรมและแนะแนวอาชีพ

นางกิตติยา ศิริกัน
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: kittiya.tak@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6366

นายจารุกิตติ์ บรรณากิจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: jarukit.ban@mfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6366

นางสาวเบญญาภา แสนใจ
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: Benyapa.sanjai@mfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6366


ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน

นางอรกุล สุนทรเมือง
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: orakul.soo@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6365

นายมารุต กองบุญ
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: marut.kon@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6439

นางสาวพรรวินท์ ก.บัวเกษร
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: Pornrawin.kor@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6434

นางสาวเกวลิน สำโรง
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail: kewalin.sam@remove-thismfu.ac.th
โทรศัพท์: (66)5391-6363