แนะนำหน่วยงาน

แนะนำหน่วยงาน
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุน งานวิชาการด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (COOPERATIVE AND WORK INTEGRATED EDUCATION-CWIE) ในหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีภารกิจดำเนินงาน CWIE ตั้งแต่กระบวนการก่อน-ระหว่าง-หลังการปฏิบัติงาน ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อม การประสานงานติดตาม ดูแลนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักวิชาและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนำเสนอผลงานหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามหลัก PDCA อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ในตลาดแรงงาน และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกแขนงวิชาชีพของประเทศและทุกภูมิภาคของโลก 


วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ


พันธกิจ

  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. พัฒนากระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับกระบวนการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
  4. วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้มาพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน "