แนวทางการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา ในสถานการณ์ Covid-19 Operational Guidelines for internship during COVID-19 Pandemic

Categories: placement-ประกาศทั่วไป

 

แนวทางการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 Operational Guidelines for internship during COVID-19 Pandemic

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางการฝึกปฏิบัติงานได้ 4 แนวทาง โดยมีแนวปฏิบัติระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้

According to new Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) cases in many areas in Thailand and with intention to ensure smooth surveillance and precautionary measure as well as the safety of students who shall be an intern, Mae Fah Luang declares 4 operational guidelines for internship as follows:

 |   |  998