การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการฝึกปฏิบัติงานและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Categories: ข่าวสารPlacement placement-ประกาศทั่วไป

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาได้ดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการฝึกปฏิบัติงานและการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการหาตำแหน่งงานเพื่อรองรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในอนาคต รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไปโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.พ. 66)  มีสถานประกอบการให้ความร่วมมือจำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ 

  1. บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
  2. บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท แคนาเดียน โซล่าร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  4. บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด (SCG แสงไพบูลย์)
  5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
  6. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ จำกัด
  7. ธนาคารกรุงเทพ
  8. โรงแรมในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

 

 |   |  166