ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Management Trainee 2023

Categories: ข่าวสารPlacement placement-ประกาศทั่วไป

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Management Trainee 2023 ของกลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล ดังรายละเอียดต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ของโครงการ


1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปีที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสได้เข้ามาทางานในองค์กร
2. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการทางานที่เข้มข้นในองค์กร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในอนาคตอันใกล้
3. เพื่อพัฒนาและดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ให้ทางานได้อย่างมืออาชีพระยะเวลาของโครงการ


พนักงานตาแหน่ง Management Trainee มีกาหนดระยะเวลาตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 9 เดือน มีทั้งกลุ่มที่ไม่ต้องหมุนเวียนและจะต้องหมุนเวียนบริษัท (Rotation) ทุกๆ 3 เดือน
ซึ่งโครงการ “Management Trainee 2023” จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงพฤษภาคม ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กาลังจะจบการศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าที่กาลังมองหางานใหม่ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการและสมัครงานได้ที่อีเมลล์ jobs@innovex.co.th หรือโทรติดต่อ 095-383-4782 , 091-772-4217

 |   |  107