กิจกรรม MFU CWIE Day 2023

Categories: ข่าวสารPlacement placement-ประกาศทั่วไป

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมกิจกรรม

" MFU CWIE DAY 2023"

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง และห้องพู่ระหง อาคาร M-Square

พบกับการตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

- ประเภทงานประจำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น

- ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น

- ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

- ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

- ประเภทผลงานสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

>> สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ <<

ได้คะแนนผู้เข้าร่วม MFU 333

  

 |   |  138