ส่วนจัดหางานฯ เข้ารับ 5 รางวัล ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: placement-รางวัล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รางวัล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลที่มอบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน

โดย มฟล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ผลงาน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 ผลงาน และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 ผลงาน

 |   |  727 ครั้ง