บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Categories: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

#Internship

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

>> เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

- Web Development Engineering

- English Development Program

- ระยะเวลาการฝึกงาน/สหกิจศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน #ฝึกงานกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์ #ฝึกงานIT

  

 |   |  377