บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

#Internship

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

>> เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

- Web Development Engineering

- English Development Program

- ระยะเวลาการฝึกงาน/สหกิจศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน#ฝึกงานกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลสตอเรจเทคโนโลยีส์#ฝึกงานIT

  

| writer Manlika Chaiphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 14 ครั้ง