ตารางฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

สำนักวิชา/สาขาวิชา

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
(สัปดาห์/ เดือน)

ปี 3 ปี 4

หมายเหตุ

เทอม 3 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
มิ.ย.-ส.ค. ส.ค.-ธ.ค. ม.ค.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 สัปดาห์

ü

       
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

  กลุ่มสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 10 สัปดาห์

ü

      กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

ตามแผนการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะฝึกงานในปี 4 เทอม 2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ -         เพิ่งเข้าร่วมสหกิจฯ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

ตามแผนการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะฝึกงานในปี 4 เทอม 2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

ü

ü

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

  กลุ่มสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 สัปดาห์

ü

      กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 สัปดาห์

ü

       
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 10 สัปดาห์

ü

       
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 10 สัปดาห์

ü

       
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -         เพิ่งเข้าร่วมสหกิจฯ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ 10 สัปดาห์

ü

       
สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

   
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 16 สัปดาห์/ 4 เดือน    

ü

  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 10 สัปดาห์

ü

      กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ