ตารางฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565

สำนักวิชา/สาขาวิชา

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
(สัปดาห์/ เดือน)

ปี 3ปี 4

หมายเหตุ

เทอม 3เทอม 1เทอม 2เทอม 3
มิ.ย.-ส.ค.ส.ค.-ธ.ค.ม.ค.-พ.ค.มิ.ย.-ก.ย.
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ10 สัปดาห์

ü

    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาเคมีประยุกต์16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

 กลุ่มสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์10 สัปดาห์

ü

   กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

ตามแผนการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะฝึกงานในปี 4 เทอม 2
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-    เพิ่งเข้าร่วมสหกิจฯ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

ตามแผนการศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่จะฝึกงานในปี 4 เทอม 2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ16 สัปดาห์/ 4 เดือน 

ü

ü

ü

 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

 กลุ่มสหกิจศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10 สัปดาห์

ü

   กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์10 สัปดาห์

ü

    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง10 สัปดาห์

ü

    
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม10 สัปดาห์

ü

    
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-    เพิ่งเข้าร่วมสหกิจฯ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ10 สัปดาห์

ü

    
สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

  
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน16 สัปดาห์/ 4 เดือน  

ü

 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน10 สัปดาห์

ü

   กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ