บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

 

บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดรับสมัครแล้ว!! COBRA Internship Program 2023

เข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับดังต่อไปนี้
> วิศวกรรม
– อุตสาหการ, การผลิต, วัสดุ, เคมี, การบินและอวกาศ
> สารสนเทศและการสื่อสาร
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
> มนุษย์และสังคมศาสตร์
– จิตวิทยา, รัฐศาสตร์, บริหารงานทรัพยากรบุคคล
> สาธารณสุขศาสตร์
– อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
> บริหารธุรกิจ
- การจัดการ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์
> ศิลปกรรมศาสตร์
– ดีไซน์, ศิลปอุตสาหการ

>>>> ผู้ที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ โดย Scan QR Code ในรูป 

 |   |  626 ครั้ง