ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 (Pre-internship 2021)

Category: placement-ประกาศทั่วไป

(Pre-internship 2021)   ที่ นศ. ทำผ่านระบบ MFU Pre-internship Online

ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2564 (ทั้งในส่วนระบบ Online และ สำนักวิชาพบนักศึกษา) 

Link Checking>>> shorturl.asia/J9fNm 

(Pre-Internship Evaluation Result 2021)

หมายเหตุ

1. ประกาศผลเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านเท่านั้น (สำนักวิชาได้จัดกิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษาอย่างครบถ้วนแล้ว)

2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ โปรดตรวจสอบผลในระบบ Pre-internship Online>> http://pre-internship.mfu.ac.th/login โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบผลคะแนน” เพื่อตรวจสอบว่าตนเองขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนไหน

2.1 นักศึกษาที่ขาดคะแนนกิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา (30 คะแนน) โปรดดำเนินการ ดังนี้ https://1th.me/aURBt (ยกเว้น Food Pro-Ex และ Law เนื่องจากมีกำหนดจัดในช่วง มิ.ย.-ก.ย. 64)

2.2 นักศึกษาที่ขาดคะแนนในส่วนของ “เมนูกิจกรรมออนไลน์” หรือ “เมนู Pre-internship Online” และต้องการขอซ่อมกิจกรรม โปรดดาวน์โหลด “ใบคำร้องกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้ากิจกรรม” https://bit.ly/3tJPnTJ กรอกข้อมูลแล้วขอความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์ม (ทั้งนี้ จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป) แล้วส่งมาที่อีเมล internship@mfu.ac.th

3. สอบถามเพิ่มเติมในเวลาทำการ ฝ่ายอบรมและแนะแนวอาชีพ053-916366

Facebook Page : https://www.facebook.com/internship.mfu

*************************************************************

(Pre-internship 2021) For the students who have done all activity via MFU Pre-internship Online

During 1-30 on April, 2021 (Online system & School Meeting Activity).

Link Checking>>> shorturl.asia/J9fNm (Pre-Internship Evaluation Result 2021)

Noted;

1. This announcement is only for the students who are qualified for the complete activity attendance including all school’s activity.

2. For the students whose names are not found, please get access to
http://pre-internship.mfu.ac.th/login to re-examine by pressing ‘score result’ button for finding the missing score.

2.1 The students who missed the scores of School meeting Activity (30 points), please get access to https://1th.me/aURBt.In this case, the students majoring in Food Pro-Ex and Law are exempt since the meeting will be held during on June-September in 2021.

2.2 In order to make-up the missing score of the “Online Training Activity” menu and the “Pre-internship Online” menu, the students have to download “The Request Form for Leave of Absence Pre-Internship” via https://bit.ly/3tJPnTJ. The students are required to fill-in the form and ask for the approval from whom it may concern as may be reasonable for each case. Then, please send the form to internship@remove-thismfu.ac.th.

3. For further questions, please contact at The Division of Placement and Co-operative Education Office, or please call 053-916366 (*during office hours).
Facebook Page:  
https://www.facebook.com/internship.mfu

| writer Saranya Panpawanrat | อ่านข่าวทั้งหมด 1865 ครั้ง